Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΟΝΤΑΙ , ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΑ .........ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ.
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ .........   
ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΖΗΣΕ 
 ( ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΑΥΤΗ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΞΟΡΚΙΖΩ ΜΗΝ ΧΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ )  ..... 
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ......

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ...
ΚΑΙ ΕΔΩ .....


ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
 
Πιστεύω εις ένα Θεόν, 
Πατέρα,  παντοκράτορα,  ποιητήν  ουρανού  και  γης,  ορατών  τε  πάντων  και
αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν τον Θεού τον μονογενή, 
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.
ως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, 
ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. 
Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ
των ουρανών
και  σαρκωθέντα  εκ  Πνεύματος  Αγίου  και  Μαρίας  της  Παρθένου  και
ενανθρωπήσαντα. 
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. 
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. 
Και  πάλιν  ερχόμενον  μετά  δόξης  κρίναι  ζώντας  και  νεκρούς,  ου  της
βασιλείας ουκ έσται τέλος. 
Και  εις  το  Πνεύμα  το  Άγιον,  το  κύριον,  το  ζωοποιόν,  το  εκ  του  Πατρός
εκπορευόμενον, 
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον  και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν
δια των προφητών. 
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
 

--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: