Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ;;;


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

***

«Πρέπει νά ξεχωρίζονται ἀπό τό ρόλο τους καί νά ἑνώνονται μέ τήν ἀγάπη, ὥστε οἱ πιό καλλιεργημένοι ἄνθρωποι νά δείχνουν τό δρόμο σέ ἐκείνους πού παραμένουν πιό πολύ στό πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, καί τό πόδι νά καθοδηγεῖται ἀπό τά μάτια.
Καί αὐτό πού κάνουν, χρησιμποιώντας ἀπό τή δική τους καθαρή πλευρά τή δραστηριότητά τους γιά ν’ ἀσχοληθοῦν μέ τά γήϊνα πράγματα, νά τό κάνουν γιά τό καλό ...ἐκείνων πού προσφέρουν ὑψηλότερες ὑπηρεσίες, ὥστε τό πόδι νά μή βαδίζει μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά ἐπίσης καί γιά τό μάτι πού τοῦ δείχνει τό δρόμο».
«Δέν λαμβάνουν τό δῶρο τοῦ φωτός μόνο ὅσοι κατέχουν τίς πρῶτες θέσεις μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἐπίσης καί τά ταπεινότερα μέλη, τά ὁποῖα, ἄν καί μέ τήν ἐπιθυμία τους ἀνεβαίνουν καί αὐτά στίς κορυφές, ἐν τούτοις παρεμένουν μέσα στίς ταπεινές ἀπασχολήσεις, ἐξαιτίας τῆς ὑπηρεσίας πού ἀσκοῦν».
Ὅλα τά χαρίσματα πρέπει νά χρησιμοποιοῦνται πρός οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας (Α΄ Κορ. ιδ΄12)· «πάντα πρός οἰκοδομήν γινέσθω» (Α΄ Κορ. ιδ΄ 26). Δέν μποροῦμε νὰ ἀπομονωθοῦμε ἀπό τούς ἀδελφούς, οὔτε νά κρύψουμε τό τάλαντο πού λάβαμε, μέ σκοπό νά οἰκοδομήσουμε τούς ἀδελφούς. Ἄν τό κάνουμε, δέν θά εἴμαστε δοῦλοι ἀγαθοί, ἀλλά δοῦλοι πονηροί (Ματθ. κδ΄ 45-51, κε΄ 14-39. Λουκ ιβ΄34-46, ιθ΄ 12-27).
«Ὁ καθένας, ἀνάλογα μέ τό χάρισμα πού ἔλαβε, ἄς τό χρησιμοποιήσει σέ ἀμοιβαία ἀγάπη, σάν καλός διαχειριστής τῆς ποικίλης χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος ὁμιλεῖ, ἄς εἶναι ὅπως ἁρμόζει σέ ἐκεῖνον πού λέγει λόγια Θεοῦ· ἄν κανείς προσφέρει ὑπηρεσία, ἄς εἶναι σάν ἐκεῖνον πού ὑπηρετεῖ μέ τή δύναμη πού τοῦ παρέχει ὁ Θεός, γιά νά δοξάζεται σέ ὅλα ὁ Θεός, διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Πέτρ. δ΄ 10-11, πρβλ. Α΄ Κορ. ιδ΄16-19).
Τήν ἴδια διδαχή ὑπογραμμίζει καί ἕνας ὕμνος τῆς Μ. Τρίτης. Καλεῖ τούς πιστούς νά καλλιεργήσουν μέ προθυμία τά χαρίσματα ἀπό ἀγάπη πρός τόν Κύριο πού τά μοιράζει πλούσια στούς δούλους Του. Ὁ καθένας πρέπει νά πολλαπλασιάζει τά τάλαντα πού τοῦ ἐδόθησαν· ὁ ἕνας νά μεταδόσει σοφία μέ τίς ἐνάρετες πράξεις του, ὁ ἄλλος νά προσφέρει στό κοινωνικό σύνολο λαμπρές ὑπηρεσίες.
Ὅποιος γνώρισε τήν πίστη νά μεταδίδει τό λόγο σέ ὅσους βρίσκονται στήν ἄγνοια καί ὁ πλούσιος νά σκορπίζει τά πλούτη του σέ ὅσους εἶναι φτωχοί. Μ’ αὐτό τόν τρόπο θά πολλαπλασιάσουμε αὐτό πού μᾶς δάνεισε ὁ Θεός καί σάν πιστοί διαχειριστές τῶν χαρισμάτων Του θά ἀξιωθοῦμε τῆς Δεσποτικῆς χαρᾶς:
«Δεῦτε πιστοί,
ἐπεργασώμεθα προθύμως τῷ δεσπότη·
νέμει γάρ τοῖς δούλοις τόν πλοῦτον·
καί ἀναλόγως ἕκαστος πολυπλασιάσωμεν
τό τῆς χάριτος τάλαντον·
ὁ μέν σοφίαν κομιείτω δι’ ἔργων ἀγαθῶν,
ὁ δέ λειτουργίαν λαμπρότητος ἐπιτελείσθω,
κοινωνήσω δέ τοῦ λόγου πιστός τῷ ἀμυήτῳ,
καί σκορπιζέτω τόν πλοῦτον πένησιν ἄλλος·
οὕτω γάρ τό δάνειον πολυπλασιάσωμεν
καί ὡς οἰκονόμοι πιστοί τῆς χάριτος
δεσποτικῆς χαρᾶς ἀξιωθῶμεν.
Αὐτῆς ἡμᾶς καταξίωσον, Χριστέ ὁ Θεός,
ὡς φιλάνθρωπος».